Vårt uppdrag från ägarna | Inlandsbanan

Uppdrag & ägare

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning.

Vårt uppdrag

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning.

Vi ska aktivt arbeta för att hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik. Vi ska också verka för att tvärbanorna åter öppnas för trafik.

En väsentlig del i det arbetet utgörs av att vi aktivt ska arbeta för ökade transportvolymer av gods från företag som är verksamma i inlandet, i merparten av de branscher som arbetar inom exempelvis trä, torv och bergskross.

Förutom ökade godstransporter ska vi aktivt verka för att persontrafiken på banan ökar.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

VÅRA ÄGARE

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan, se listan till höger.

Dotterbolagen Inlandståget AB samt Destination Inlandsbanan AB ägs av moderbolaget till 100 procent.